BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy obywatelskie

Wybierz kartę

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w lokalu przystosowanym do jego potrzeb Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Wpisanie do rejestru wyborców Udostępnienie spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców Udostępnianie rejestru wyborców. Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Wymiana dowodu osobistego Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gminy Łomża oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców Gminy Łomża Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP