BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Utworzenie jednostki organizacyjnej gminy

Uchwała Nr XII/70/95
Na podstwie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz.95, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz.518 z 1991 r Nr 4, poz.18 i Nr 110,poz.473 z 1992 r Nr 85, poz. 428, Nr 100, poz.499 z 1993 r. Nr 17, poz.78 z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz.368 i Nr 124, poz. 601/ i art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /tekst jednolity Dz. U. 72, poz 344 z 1993 r.z 1994 Nr 7, poz.344, Nr 133, poz. 685 z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 /Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuję się Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża o statusie gminnej jednostki budżetowej, zwanej "ZESz".

§ 2. Cel i zadania jednostki, gospodarkę finansową, strukturę organizacyjną oraz zakres działania określa Statut "ZESz" - stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i podlega wywieszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach z mocą obowiazującą od dnia przejęcia szkół przez Gminę Łomża tj.od dnia 1.01.1996 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szabłowski
Data powstania: środa, 10 mar 2004 11:25
Data opublikowania: środa, 12 sty 2005 13:55
Opublikował(a): Elżbieta Modzelewska
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4193 razy