BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia szkolne jako pomoc socjalna

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:
1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gminazujm, szkoły ponad gimnazjalnej), wychowanek publicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia);
2. uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku nie przekracza 456 zł.
3. uczeń, który zamieszkuje na terenie Gminy Łomża;
4. uczeń, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie, czyli od 1 do 15 września 2015 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.
Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosków o stypendium szkolne:
1. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w tym odpowiednio:
a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia
(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz świadczenia rodzinne wypłacone w zakładzie pracy)
b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc)
c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
(zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej)
d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz formie opodatkowania)
e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie lub decyzje o przyznanym zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego
(decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego)
g) osoby posiadające gospodarstwo rolne
(zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuję się dochód miesięczny w wysokości 250 zł)
h) osoby pobierające świadczenia rodzinne
(zaświadczenie o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne)
i) osoby otrzymujące alimenty
(przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów)
j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)
k) kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny, lub zaświadczenie z uczelni
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego)

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 11:39
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2005 13:01
Data edycji: poniedziałek, 12 lut 2007 15:16
Opublikował(a): Elżbieta Modzelewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 29633 razy
Ilość edycji: 2