BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut szkoły

§ 1


1. Szkoła Podstawowa w Konarzycach jest placówką oświatowo- wychowawczą prowadzoną przez Urząd Gminy w Łomży.
2. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 15.02.1999r. oraz wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi sześć lat i obejmuje klasy od I do VI według podstaw programowych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
4. Środki budżetowe na utrzymanie szkoły zapewnia Urząd Gminy w Łomży. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dotacji, darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.


CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno- ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, nauce, technice i pracy w zakresie dającym podstawę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej,
2. wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia ,
3. kształtuje u uczniów umiejętności harmonijnego łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej oraz postępowania zgodnego z zasadami higieny,
4. przygotowuje do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, umożliwia nabywanie umiejętności właściwego zachowania wobec wszystkich ludzi, tolerancji, pozytywnego nastawienia,
5. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje u uczniów wrażliwość na piękno, dbałość o czystość i piękno języka polskiego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,
6. przygotowuje uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska,
7. kształtuje pozytywny stosunek do otoczenia, poszanowania własnego warsztatu pracy, przedmiotów należących do innych osób, poczucie odpowiedzialności za wygląd pomieszczeń szkolnych, podejmowanie działań na rzecz szkoły i na rzecz innych dzieci,
8. dąży do integracji całej społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców i uczniów.


§ 3

Wyżej wymienione cele i zadania realizowane są poprzez:
1. pełną i właściwą realizację podstaw programowych poszczególnych przedmiotów zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
2. organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych,
3. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.

Zasady udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej określają odrębne przepisy Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. z dnia 2.09.1996r. ustawa z dnia 21 lipca 1995r. art.2 pkt 5.

§ 4


Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1. za bezpieczeństwo ucznia na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący je nauczyciel,
2. w przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem dzieci czuwają nauczyciele dyżurni. Miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich określa dyrektor szkoły wewnętrznym zarządzeniem,
3. za bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach odpowiadają opiekunowie wg następujących zasad:
§ wycieczki piesze na terenie wioski i miasta-jeden opiekun na grupę do 30 osób,
§ wycieczki na terenie miasta z korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej-jeden opiekun na grupę 15 osób,
§ wycieczki autokarem do innych miast i wycieczki kwalifikowane-jeden opiekun na grupę 10-12 osób.


§ 5

Zadaniem szkoły jest sprawowanie dodatkowej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza:
1. organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów przewlekle chorych po wydaniu opinii przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
2. stworzenie możliwości przedłużonego pobytu w szkole dzieciom dojeżdżającym do szkoły, do chwili przyjazdu autobusu,
3. organizowanie pomocy materialnej stałej i doraźnej dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej.


§ 6

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział „szczególnej opiece wychowawczej” jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Wskazane jest dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania z podziałem na okresy I-III i IV-VI.
3. Rada klasowa rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy podając motywację swojej prośby.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prośby.ORGANY SZKOŁY


§ 7


Organy szkoły tworzą:
1. dyrektor szkoły
2. rada pedagogiczna
3. komitet rodzicielski
4. samorząd uczniowski


§ 8


Dyrektor szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły, a w szczególności za:
1. racjonalne planowanie i organizowanie pracy zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny,
2. poziom i wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
3. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
4. realizację uchwał rady pedagogicznej szkoły podjętych w ramach jej kompetencji,
5. tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku,
6. zaspokajanie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb uczniów oraz organizowanie im czasu wolnego w ramach programowej działalności szkoły,
7. zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należytych warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na jej terenie oraz w czasie zajęć organizowanych poza szkołą,
8. właściwe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły.


§ 9

1. Dyrektor szkoły jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem uczniów, kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, uczestniczy w pracach komitetu rodzicielskiego oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
2. Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
§ zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
§ przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom oraz nagród i premii innym pracownikom szkoły,
§ występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
3. Dyrektor wykonując swoje zadania współpracuje z radą pedagogiczną, komitetem rodzicielskim, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.
4. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


§ 10

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
2. Zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy rady pedagogicznej.


§ 11

1. W szkole działa komitet rodzicielski stanowiący reprezentację rodziców uczniów.
2. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły w miarę swoich możliwości czasowych, finansowych, a w szczególności:
§ Poprzez swych delegatów w radzie opiniują plan dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy szkoły, organizację wycieczek, biwaków, kolonii itp.,
§ Wspierają finansową działalność dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i gospodarczą szkoły.

3. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:
§ statutu szkoły,
§ oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela,
§ planu pracy edukacyjnej,
§ organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
§ innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
§ regulaminu samorządu uczniowskiego,
§ organizacji działających w szkole.


§ 12

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora, rady pedagogicznej, komitetu rodzicielskiego.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły oraz komitetowi rodzicielskiemu wniosek i opinię we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
§ prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
§ prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
§ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwości rozwijania i zaspokajania swoich potrzeb,
§ prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
§ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
§ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego wg własnego regulaminu SU.


§ 13

Dyrektor szkoły stwarza warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób:
1. informacje udostępniane są na tablicach ogłoszeń dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
2. samorząd uczniowski posiada swoją tablicę informacyjną,
3. co najmniej trzy razy w roku dyrektor spotyka się z prezydium komitetu rodzicielskiego, a dwa razy w roku z ogółem rodziców celem wymiany informacji,
4. ważne i pilne informacje dla nauczycieli i uczniów przekazywane są natychmiast poprzez książkę informacji i zarządzeń,
5. informacje dotyczące ogółu uczniów podawane są na apelach szkolnych.


§ 14

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Dyrektor szkoły na zebraniu rodziców przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym opiniuje założenia planu edukacyjnego szkoły, organizację pracy, zadania administracyjno-gospodarcze.
3. Wychowawcy na zebraniach rodziców w miesiącu wrześniu zapoznają z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zarządzeniami bieżącymi dotyczącymi uczniów.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udzielania w każdym czasie rzetelnej informacji dla rodzica o jego dziecku na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
5. Wychowawca klasy i nauczyciele udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.
6. Rodzice mają prawo zwracania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny celem wyrażenia i przekazania opinii na temat pracy szkoły.
7. Obowiązkiem rodzica jest przybycie do szkoły na prośbę nauczyciela lub dyrektora szkoły w sprawach dotyczących dziecka.


§ 15

Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
1. spotkania określone w § 13 pkt 3,
2. zebrania klasowe- minimum trzy razy w ciągu roku szkolnego
3. kontakty indywidualne- w razie zaistniałej potrzeby,
4. odwiedziny w domu rodzinnym dziecka w razie zaistniałej potrzeby.ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16

Dyrektor szkoły w oparciu o zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa i podaje do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów szczegółowy kalendarz rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.


§ 17

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja roku kalendarzowego na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednym kursie nauki danego roku szkolnego w klasach I-III poznają w ramach nauczania zintegrowanego, w klasach IV-VI materiał zgodnie z podstawami programowymi MEN.
2. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność powinna wynosić do 25 uczniów.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są, z zachowaniem podziału na grupy dziewcząt i chłopców.


§ 19

1. Organizację stałych obowiązków i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny ustalony czas zajęć zawarty w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1.


§ 20

1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa można dokonywać podziału klasy na grupy.
2. Zasady podziału na grupy regulują przepisy Ministra Edukacji Narodowej w sprawach ramowych planów nauczania.
3. Dysponując pozabudżetowymi środkami finansowymi szkoła może dokonywać innego podziału na grupy.

§ 21

1. O ile posiadane przez szkołę środki finansowe pozwalają, może ona organizować niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe poza systemem klasowo-lekcyjnym i tygodniowym rozkładem zajęć w grupach oddziałowych i między klasowych, a także wycieczki i wyjazdy.
2. Koła i zespoły zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe finansowane z budżetu szkoły można organizować, gdy liczba uczestników nie jest mniejsza niż 10 uczniów.

§ 22

1. Zezwala się na terenie szkoły prowadzenie działalności organizacji i stowarzyszeń, których celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie, wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje o których mowa w ust. 1 po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3. Udział uczniów i pracowników szkoły w organizacjach i stowarzyszeniach o których mowa w ust. 1 jest dobrowolny.

§ 23

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Jest ona pracownią szkolną służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
4. Biblioteka posiada jedno pomieszczenie, które umożliwia:
§ gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
§ korzystanie ze zbiorów na miejscu w bibliotece,
§ prowadzenie przysposobienia informacyjnego w grupach
5. Biblioteka szkolna współpracuje z biblioteką gminną.
6. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów ich porządkowania oraz udostępniania określa Ustawa z 25 października 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1991r. Nr 5, poz.425 z późniejszymi zmianami ).


§ 24

Nauczyciel pracujący w bibliotece odpowiedzialny jest za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie, a ponadto:
1. prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
2. czuwa nad terminami prenumeraty czasopism metodycznych dla nauczycieli i czasopism dla uczniów. Udostępnia je zainteresowanym,
3. organizuje zajęcia propagujące czytelnictwo, prowadzi stałą półkę z wystawą nowości, stanu czytelnictwa w szkole w okresie nauki,
4. dokonuje selekcji zbiorów.


§ 25

Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły nie rzadziej niż co pięć lat i przy każdorazowej zmianie obsady personalnej biblioteki

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.


§ 27

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
§ dbanie o życie i zdrowie uczniów,
§ poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień,
§ rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki,
§ prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,
§ dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
§ tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
§ systematyczna współpraca i współdziałanie z domem rodzinnym uczniów,
§ zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
§ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
§ ciągłe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.


§ 28

Nauczyciel ma prawo do:
1. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno- wychowawczego,
2. zachowania wolności sumienia i wyznania oraz poszanowania godności osobistej,
3. podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy zawodowej i naukowej poprzez:
§ możliwość korzystania z różnych dostępnych form dokształcania i doskonalenia w ramach posiadanych przez szkołę środków,
§ prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej według obowiązujących przepisów
4. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, jej kierownictwa i zwracania się z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego szkołę z zachowaniem drogi służbowej,
5. wyjaśnienia skierowanych przeciw niemu uwag w obecności wnoszącego uwagi,
6. korzystania z funduszu socjalnego, mieszkaniowego i zdrowotnego na podstawie obowiązujących przepisów,
7. wybrania przez siebie jednego z programów nauczania,
8. pozostawienia możliwości wyboru form i metod pracy lekcyjnej.

§ 29

1. Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.
2. Nauczyciela wyróżnia i nagradza się za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej wychodzących poza jego obowiązki.
3. Nagroda może być przyznawana w formie:
§ ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,
§ pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela,
§ nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
§ wystąpienia z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
§ wnioskowania o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,
§ nagrody jubileuszowe z zakładowego funduszu nagród według odrębnych przepisów.
4. Wnioski o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły.

§ 30

1. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel – wychowawca, którego zadaniem jest:
§ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
§ inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,
§ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1 :
§ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
§ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego,
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na spotkania klasowe( w klasach IV-VI na godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego),
§ współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, w której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego, z pielęgniarką szkolną i rodzicami w celu wczesnego wykrycia chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,
§ inicjuje pomoc dzieciom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, prowadzi działalność w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania,
§ systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły,
§ inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz szkoły prowadzące do możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem,
§ współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i poszczególnych uzdolnień uczniów,
§ czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
3. Wychowawca klasy prowadzi dokumentacje pracy dydaktyczno-wychowawczej:
§ plan pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy,
§ dziennik lekcyjny,
§ arkusze ocen,
§ teczkę wychowawcy klasowego.
4. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych oraz oświatowych.
5. Częstotliwość kontaktów wychowawców i nauczycieli z rodzicami określa § 15.


UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 31
1. Nauka w szkole jest obowiązkowa.
2. Obwód szkolny, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

§ 32

1. Naukę w szkole podstawowej na wniosek rodziców może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.
4. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego przez szkołę.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator Oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 13 lat.

§ 33

1. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły należy do dyrektora szkoły który prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
2. Urząd Gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłania dyrektorowi szkoły informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 13 lat podlegających obowiązkowi szkolnemu.

§ 34

Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji według ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 35

Rodzice lub opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3. stworzenia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 36

1. Dziecko pobiera naukę w szkole.
2. Za zgoda dyrektorów szkół ( przejmującej i przekazującej) uczniem szkoły może być również dziecko spoza obwodu tej szkoły.
3. W przypadku deficytów rozwojowych, choroby, konfliktu z prawem, obowiązek szkolny może być realizowany w innych powołanych do tego celu placówkach.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejscem pobierania nauki jest dom rodzinny.
5. W przypadku, gdy dziecko pobiera naukę w domu rodzinnym, a nie jest ona kontrolowana i kierowana przez placówkę oświatowo – wychowawczą, podstawa przyjęcia do danej klasy jest egzamin kwalifikacyjny.
6. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.
7. Egzamin sprawdzający obowiązuje także uczniów powracających do szkoły z zagranicy. Jest on podstawa umieszczenia ucznia w danej klasie.

§ 37

1. Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Odbywają się one w maju każdego roku.
2. Podczas zapisów dostarczana jest karta sześciolatka sporządzona na podstawie wcześniejszej rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 38

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją.
2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania.
§ 39

1. Uczeń ma prawo do:
§ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
§ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
§ ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
§ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
§ wyrażania myśli i przekonań- jeśli nie narusza tym dobra innych,
§ wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniami rodziców,
§ indywidualnego toku kształcenia,
§ rozwijania zainteresowań, zdolności talentów,
§ znajomości programów nauczania realizowanych na lekcjach, planu pracy szkoły, klasy,
§ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów,
§ pomocy w przypadku trudności w nauce,
§ możliwości korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
§ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
2. Uczeń ma obowiązek:
§ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
§ usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabianie zaległości programowych,
§ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
§ odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny,
§ przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, odpowiedzialności za udowodnione zniszczenia,
§ szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji szkoły,
§ godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach, zawodach itp.,
§ podporządkowania się postanowieniom zawartym w regulaminie samorządu uczniowskiego, statucie szkoły.


§ 40

1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany.
2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
§ rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami /średnia ocen minimum 4,75/,
§ wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, pomoc innym,
§ szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy lub sportu.
3. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
§ pochwały wychowawcy klasy na jej forum,
§ pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec uczniów i rady pedagogicznej,
§ listu pochwalnego do rodziców,
§ nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu,
§ świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem / średnia ocen minimum 4,75/
4. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:
§ samorządu szkolnego,
§ wychowawcy klasy,
§ nauczyciela przedmiotu,
§ dyrektora szkoły,
§ rady pedagogicznej.

§ 41

1. Uczeń może być ukarany.
2. Karę może otrzymać za:
§ nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
§ nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania
3. Kara może być udzielana w formie:
§ upomnienia lub nagany udzielanej przez wychowawcę na forum klasy,
§ upomnienia przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy,
§ nagany udzielonej przez dyrektora szkoły
§ obniżenia oceny ze sprawowania,
§ odsunięcia od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę, zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
4. Kary mogą być udzielane na wniosek:
§ wychowawcy klasy,
§ samorządu szkolnego,
§ nauczycieli przedmiotów,
§ dyrektora szkoły,
§ rady pedagogicznej.
5. Kara indywidualna może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną do wychowawcy lub dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, samorządu szkolnego w ciągu trzech dnia od daty jej wymierzenia.
6. Kary nałożone przez radę pedagogiczną mogą być anulowane przez nią po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły.
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły lub organu nadzorującego szkołę.
8. Organ nadzorujący szkołę lub dyrektor szkoły prowadzi postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.
9. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.


§ 42

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:
§ bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
§ pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,
§ uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,
§ wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
§ ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
§ korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela,
§ okresowe i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres ( rok szkolny).
2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go – na prośbę ucznia lub jego rodziców, krótko uzasadnić. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń na własną prośbę lub prośbę rodziców- otrzymuje do domu na czas określony przez nauczyciela.
3. Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotów ocenia się w stopniach szkolnych zwanych dalej stopniami następującej skali:
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1
4. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
§ Cząstkowe określające wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
§ Okresowe i roczne określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres ( rok szkolny); stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.


§ 43

1. Stopień ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego i rady pedagogicznej. W przypadkach spornych decyduje wychowawca klasy.
2. Stopień ustalony przez nauczyciela i ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z postanowieniami zarządzenia, nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.

§ 44

Ogólne kryteria stopni regulują zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999roku i Nr 131 z 15 lutego 1999roku.

§ 45

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec nauczycieli, kolegów i innych osób.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1. stopnie z przedmiotów nauczania,
2. promocję lub ukończenie szkoły.
3. Zachowanie ucznia ocenia się następująco:
wzorowe wz
dobre db
poprawne popr
nieodpowiednie ndp

§ 46

1. Nauczyciele przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły okresowe stopnie oraz oceny z zachowania.
2. Stopnie ( oceny z zachowania) ustalone za ostatni okres roku szkolnego są stopniami ( ocenami rocznymi) uwzględniającymi wiadomości i umiejętności ( zachowanie) ucznia z poprzedniego okresu.
3. Uczniom klas I-III ustala się za I i II okres opisową ocenę zachowania i opisowy stopień ze wszystkich zajęć zintegrowanych.
4. Ustalony przez nauczyciela stopień okresowy ( roczny) może być podwyższony jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego.


§ 47

1. Uczeń może być zwolniony z nauki następujących przedmiotów:
§ wychowanie fizyczne
§ plastyka
§ technika
§ muzyka
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie:
§ zaświadczenia lekarza specjalisty – w przypadku wychowania fizycznego,
§ wniosku rodziców i zaświadczenia specjalisty placówki służby zdrowia lub poradni – w przypadku plastyki, techniki, muzyki.


§ 48

1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania .
2. Rodzice uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci zgodnie z trybem ustalonym w statucie szkoły.
3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem (okresu) rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Szkoła powiadamia o ocenie niedostatecznej rodziców lub opiekunów pisemnie.

§ 49

1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub jego rodziców zaniżona.
2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż 2 niedostateczne oceny okresowe (roczne) z obowiązujących przedmiotów nauczania.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców skierowaną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym). Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin przypadający na przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).
4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
§ dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
§ nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator,
§ nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego - jako członek komisji.
W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć – bez prawa głosu:
§ przedstawiciel Rady Rodziców na wniosek rodzica ucznia,
§ konsultant metodyczny na wniosek egzaminatora,
§ wychowawca klasy.
5. Nauczyciel, o którym mowa, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu.
6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, w których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7. Pytania- zadania praktyczne egzaminacyjne- proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
8. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
§ podwyższyć stopień – przy pozytywnym wyniku egzaminu,
§ pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela, w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
9. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu lub stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół to również załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
11. Od ustalonego przez komisję stopnia niedostatecznego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu sprawdzającego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
12. Organ wymieniony w ust.10 rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni i postanawia:
§ Oddalić odwołanie, podając uzasadnienie
lub
§ Wyznaczyć praktyczny egzamin sprawdzający w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia.
13. W przypadku wyznaczenia powtórnego egzaminu sprawdzającego organ wymieniony w ust.10 powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
§ dyrektor szkoły,
§ nauczyciel uczący danego przedmiotu,
§ właściwy konsultant metodyczny lub nauczyciel tego samego przedmiotu- jako członek komisji.
14. Powtórny egzamin sprawdzający przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza dany uczeń.
Egzamin ten należy przeprowadzić:
§ w przypadku stopnia okresowego – w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego okresu,
§ w przypadku stopnia rocznego do końca danego roku szkolnego.
15. Jeżeli w wyniku pozytywnego powtórnego egzaminu sprawdzającego uczeń spełnia określone warunki, rada pedagogiczna zobowiązana jest zmienić swoją uchwałę dotyczącą promocji ucznia.

§ 50

1. Uczeń jest klasyfikowany jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów.
2. Uczeń nie jest klasyfikowany z 1, kilku lub wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich stopni okresowych (rocznych).
3. Na prośbę ucznia lub rodzica ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie.
4. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi:
§ Realizującemu – na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
§ Ubiegającemu się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia w przypadku zmiany szkoły.
6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.3,4 i 5 przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7. Do przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
§ dyrektor szkoły,
§ egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych.
W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów- rodzice dziecka.
8. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne.
9. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany.
10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają stopień według obowiązującej skali stopni.
11. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną.
12. Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

§ 51

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej lub kończy szkołę, jeżeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów stopnie wyższe od stopnia niedostatecznego. W klasach I –III uczeń otrzymuje ocenę opisową. Jednocześnie uczeń kończący szkołę musi przystąpić do sprawdzianu kompetencji.
2. Zwolnienie ze sprawdzianu regulują odrębne przepisy.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 nie otrzymuje promocji (nie kończy szkoły) i pozostaje w tej samej klasie.
4. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć decyzję o warunkowym promowaniu ucznia, który otrzymał roczny stopień niedostateczny lub nie był klasyfikowany z jednego obowiązkowego przedmiotu nauczania, a z pozostałych przedmiotów otrzymał stopnie co najmniej dopuszczające.
5. Uczeń szkoły podstawowej może być promowany warunkowo tylko jeden raz w cyklu kształcenia.
6. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczycieli oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje stopień niedostateczny, który może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia okresowego.
7. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „Uchwałą rady pedagogicznej z dnia ........ promowany warunkowo do klasy..................”.

§ 52

1. Uczeń może otrzymać promocję (ukończyć szkołę) z wyróżnieniem.
2. Warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom klas I –III ustala rada pedagogiczna .
3. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska średnią ocen wszystkich przedmiotów 4,75 lub wyższą i ocenę wzorową z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.
§ 52

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży.

§ 53

Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik Nr 1 do statutu.
Data powstania: czwartek, 17 lip 2003 10:54
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2003 11:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2869 razy