BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 14 stycznia 2021 r.

WGP.6733.33.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2021 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.33.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym DN80, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 6/8 obręb Stare Kupiski, gm. Łomża.

Ponadto informuję, iż z uwagi na trwający stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża – wizyty interesantów odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się
z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Stare Kupiski, gm. Łomża,

 

           Wójt

 mgr Piotr Kłys

Data powstania: czwartek, 14 sty 2021 12:31
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2021 12:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sty 2021 08:17
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 64 razy