Strona główna » Inwestycje
10
paź
2017

Inwestycja warta ponad 4 miliony będzie realizowana

Pod koniec września wójt gminy Łomża podpisał umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Stare Modzele i Podgórze oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki. Inwestycja kosztować będzie ponad 4 miliony, z czego prawie dwa miliony gmina pozyskała z PROW.

- Obecny, bardzo zły stan infrastruktury wodno-ściekowej to efekt zaniedbań i braku inwestycji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś potrzebne są duże nakłady finansowe, aby poprawić stan wodociągów i studni, z których czerpana jest woda – informuje wójt gminy Łomża. – Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, będziemy mogli zrobić krok w kierunku modernizacji urządzeń.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca – firma Instalcompact sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego k/Poznania wykona zakres robót polegających na:

- przebudowie studni głębinowych wraz z wymianą pomp i okablowania energetycznego włącznie,
- wymianie rurociągów tłocznych,
- wymianie urządzeń technicznych i technologicznych stacji z zastosowaniem technologii „nierdzewnej”,
- budowie zbiorników retencyjnych wody,
- przebudowie systemu odprowadzania wód popłucznych,
- przebudowie budynku stacji z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich instalacji oraz wykonaniu prac remontowych (malowanie ścian sufitów, płytki na posadzkach i  ścianach itp.),
- wdrożeniu automatyzacji i komputerowego sterowania procesami poboru i uzdatnia wody w stacji,
- zagospodarowaniu terenu stacji wraz z utwardzeniem wewnętrznych dróg dojazdowych oraz wykonaniem ogrodzenia,
- przebudowie istniejącego systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków w Mikołajkach (zastąpienie istniejącego rowu rurociągiem i budowa przepustu na drodze gminnej).

- Zrealizowana inwestycja pozwoli na osiągnięcie wymaganych parametrów wody pitnej pod względem jakościowym oraz zapewni nieprzerwane dostawy wody odbiorcom nawet w okresach podwyższonego rozbioru, dzięki wybudowanym zbiornikom retencyjnym – informuje inspektor Wydziału Infrastruktury Antoni Szepietowski. - Firma zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 4 233 660,00 zł do 30 listopada 2018 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinasowanie zadania ze środków unijnych to kwota 1 999 999,00 zł. 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator