Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
6
lut
2018

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Sprawdź czy dotyczą miejscowości, w której mieszkasz.

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U z 2017 r., poz. 2101) zawiadamia, że w terminie od 19-02-2018 do 09-03-2018 r (tj. 15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój nr 218 (pierwsze piętro) w godz. 8-15, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Dotyczy miejsowości: Baczę Suche, Bożenica, Chojny Młode, Czaplice, Gać, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Koty, Lutostań, Łochtynowo, Mikołajki, Milewo, Modzele-Skudosze, Modzele-Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe Wyrzyki, Pniewo, Puchały, Rybno, Sierzputy Młode, Stare Chojny, Stare Modzele, Stare Sierzputy, Wygoda, Zosin.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie 
30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Starosta Łomżyński w drodze decyzji zgodnie z art. 24a ust. 10 w/w ustawy. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania ,w stosunku do gruntów których dotyczą zarzuty dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po terminie  traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator