Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 94/20

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 03 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 roku.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/89/19 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” zarządzam, co następuje:

 § 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2020 roku.

  1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  1. Treść Regulaminu otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża: gminalomza.pl/bip;

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: gminalomza.pl;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      Wójt 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

      

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2020 12:41
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2020 13:11
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2020 08:29
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 949 razy