Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
30
wrz
2015

XIII sesja Rady Gminy Łomża

W dniu wczorajszym (29 września) odbyła się XIII sesja Rada Gminy Łomża VII kadencji. Uczestniczyło w niej 14 radnych, Wójt Piotr Kłys, 15 sołtysów, pracownicy urzędu oraz goście, wśród których znalazł się Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. Podczas posiedzenia podjęto 6 uchwał.

Po zgłoszonych interpelacjach radnych i udzielonych przez wójta odpowiedziach, Przewodniczący oddał głos Posłowi Zielińskiemu, który odniósł się do bieżących spraw ogólnokrajowych. Radni pytali o stanowisko i zamierzenia posła i jego ugrupowania politycznego  w takich kwestiach jak reforma oświatowa, zmiany w opiece zdrowotnej, czy transparentność wyborów.

Następnie radni powrócili do porządku obrad i głosowań nad przedłożonymi projektami uchwał. Jako pierwsza została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu. Dofinansowanie dotyczy zaprojektowania i wykonania odwodnienia dróg wojewódzkich przebiegających przez miejscowości Konarzyce i Stare Kupiski. Na skutek wielu interwencji Wójta w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich udało się wynegocjować wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 645 wiodącej przez wieś Stare Kupiski. Warunkiem przeprowadzenia robót jest wykonanie odprowadzenia wód opadowych z najniżej położonej części drogi wojewódzkiej. We wsi Konarzyce konieczne jest zaprojektowanie i odwodnienie terenu przy drodze wojewódzkiej Nr 677, gdzie miejscami przepusty przebiegające pod jezdnią są zamulone i wyeksploatowane przez napływ wód opadowych z sąsiednich terenów. Jedynym sposobem poprawienia tej sytuacji jest wybudowanie odprowadzenia wód z przepustu poprzez prywatną działkę do rzeki Łomżyczki. Wykonanie tych robót pozwoli zarządcy drogi wojewódzkiej odtworzyć przydrożne rowy i znacznie poprawić odwodnienie całej drogi oraz okolicznych terenów. W kolejnej uchwale radni, po dyskusjach przeprowadzonych na dwóch posiedzeniach wspólnych Komisji, ustalili wieloletni program inwestycyjny na lata 2015 – 2018. Program swoim zakresem obejmuje zarówno inwestycje drogowe jak i oświetlenie, termomodernizację i remonty budynków szkół, montaż odnawialnych źródeł energii, przydomowe oczyszczalnie ścieków, remonty świetlic czy modernizacja stacji uzdatniania wody. W następnej kolejności radni przyjęli proponowane przez wójta zmiany w budżecie na rok 2015. Środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów przeznaczono na takie cele jak zakup znaków z nazwami ulic, diety radnych, zakup drukarki dla policji, ogrzewanie szkoły w Wygodzie, dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Łomży, stypendia dla uczniów, ułożenie kostki przed świetlicą w Milewie, dotacja dla biblioteki Publicznej czy roboty dodatkowe związane z termomodernizacją szkół. Zwiększono również wydatki pomiędzy działami m.in. na dotację dla Miasta Łomży na organizację transportu publicznego, bieżące utrzymanie dróg, mniejsze projekty inwestycyjne, materiały i wyposażenie świetlic. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 28 804 234,98 zł, a wydatki 29 530 309,90 zł. Jednogłośnie radni przyjęli kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Do sprzedaży postanowiono przeznaczyć nieruchomość położoną we wsi Stare Kupiski, regulując tym samym stan prawny działki ze stanem faktycznym oraz ½ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Ratowo Piotrowo. Działka położona w Ratowie Piotrowie jest niewykorzystywanym składowiskiem odpadów, generującym koszty związane m.in. z monitoringiem. Następną uchwała radni ustalili liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa). Punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży będzie maksymalnie 10, a poza miejscem sprzedaży 21. W ostatniej podjętej na sesji uchwale radni wybrali ławników do sądów powszechnych. Po przeprowadzeniu procedury głosowania tajnego do Sądu Okręgowego w Łomży Rada Gminy wybrała 10 ławników, do Sądu Rejonowego  - 2 i do Sądu Rejonowego do orzekania z zakresu prawa pracy – 3 ławników.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.