BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Łomża, 17 listopada 2020 r.

WGP.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania,

 

że w dniu 17 listopada 2020 r. wydane zostało postanowienie WGP.6220.6.2018 Wójta Gminy Łomża prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji  WGP.6220.6.2018 z dn. 23 lipca 2020 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej” na terenie obejmującym działkę nr ewid. 270 obręb Giełczyn, gmina Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.  Odwołanie od postanowienia można wnieść w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Giełczyn
  2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak

podinspektor

tel. 864737321

Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 12:40
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 13:01
Data przejścia do archiwum: środa, 2 gru 2020 08:32
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 79 razy