BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Łomża, 18 listopada 2020 r.

WGP.6733.31.2020

                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Wojciecha Kozłowskiego, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 113/7, obręb Stara Łomża Przy Szosie, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (Urząd Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a pokój nr 2 w godzinach 7:45 – 15:45 w dni robocze).

Ponadto informuję, iż z uwagi na trwający stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża – wizyty interesantów odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się
z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

- na tablicy ogłoszeń wsi Stara Łomża Przy Szosie,

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

  mgr Grażyna Paluszkiewicz
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

Data powstania: środa, 18 lis 2020 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2020 14:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 gru 2020 09:32
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 138 razy