BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Łomża

Sesja odbędzie się dnia 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali Nr 313 Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z prac wójta między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
d) zmian w budżecie na 2020 rok,
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
f) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łomża,
g) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji, 
h) „Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
i) uchylająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA SESJI

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2020 14:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 127 razy