BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Łomża, 29 grudnia 2020 r.

WGP.6733.31.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.31.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dn 90, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 113/7 obręb Stara Łomża Przy Szosie, gm. Łomża

Ponadto informuję, iż z uwagi na trwający stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża – wizyty interesantów odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się
z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Stara Łomża Przy Szosie, gm. Łomża,

 

 

           Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 17:08
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2021 12:18
Data przejścia do archiwum: środa, 20 sty 2021 08:36
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 143 razy