BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WGP.6220.20.2020 uzupełnienie raportu

Łomża, 07 stycznia 2021 r.

WGP.6220.20.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Łomża działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek Pani Joanny Grzybińskiej reprezentowanej przez Panią Katarzynę Szymurską i Pana Zbigniewa Naparty, De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21b 99-100 Łęczyca, z dnia 07 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymywania z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. gr. 105/2 obręb Mikołajki, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie.”

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Łomża, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Starostwo Powiatowe w Łomży, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

W związku z uzupełnieniem przez wnioskodawcę w dniu 04 stycznia 2021 r. braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia,  zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łomża przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto informuję, iż z uwagi na trwający stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża – wizyty interesantów odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737321.

 

 

                                                                                                                                                            Z up. Wójta

      mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Mikołajki,
  1. a/a

 

 

Data powstania: czwartek, 7 sty 2021 12:03
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2021 12:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2021 14:13
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 89 razy