BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 13 stycznia 2021 r.

WGP.6733.29.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2021 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.29.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 160mm o łącznej długości ok. 3515m i 110mm o łącznej długości ok. 8m w całości ułożonej w gruncie na głębokości ok. 1,8m, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 486, 158, 111, 100,
cz. dz. nr 726/1, 506, 203, 205, 110, 109 obręb Nowe Kupiski oraz dz. nr 1297/5, 1297/6,
cz. dz. nr 1310, 1297/9, obręb Jednaczewo, gmina Łomża.

Ponadto informuję, iż z uwagi na trwający stan epidemii zmieniły się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Łomża – wizyty interesantów odbywać się będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia. Wobec powyższego osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się
z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Kupiski, gm. Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Jednaczewo, gm. Łomża

 

           Wójt

 mgr Piotr Kłys

 

 

Data powstania: czwartek, 14 sty 2021 12:26
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2021 12:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sty 2021 08:17
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 66 razy