BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków.

W związku z zawiadomieniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:

- R.5140.84.2020.MS z dnia 10 grudnia 2020 r. informującym o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa ”OBORA LUB STAJNIA ob. magazyn pasz” zlokalizowanego na dz. 319/3 obręb Stare Kupiski,

- R.5140.93.2020.MS z dnia 07 stycznia 2021 r. informującym o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa „Spichlerz, ob. magazyn części” na dz. 319/4 obręb Stare Kupiski

Informuję że karty adresowe wyżej wskazanych zabytków zostaną wyłączone z gminnej ewidencji zabytków.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020.282 z późn. zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2001 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U.2021.56 z późn. zm.) zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku,
o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku
z gminnej ewidencji zabytków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

            

Data powstania: piątek, 15 sty 2021 12:30
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2021 14:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2021 11:57
Opublikował(a): Jarosław Dwórznik
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 98 razy