BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Wybierz kartę

Opracowanie i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wniosek o wykonanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża Wniosek o dokonanie rozgraniczenia. Wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy. Informacja o wyrobach zawierających azbest Dofinansowanie w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łomża Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Zezwolenie na uprawę maku i konopi Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do zakładu pracy. Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne Wydanie decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora Wydawanie zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Wydawanie zezwoleń na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach