Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Gminy Łomża:

Urząd Gminy Łomża http://gminalomza.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2024-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty sporządzone przez podmioty trzecie. Urząd Gminy Łomża nie posiada bezpośredniego wpływu na treść oraz formę tych dokumentów.

Ułatwienia na stronie

Strona podmiotowa Urzędu Gminy Łomża następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast
  • stosowanie nagłówków w kodzie strony
  • możliwość skalowania tekstu na stronie do 200 procent
  • wyszukiwarka
  • możliwość nawigowania za pomocą klawiatury (klawisze kierunkowe, TABULATOR oraz ENTER)
  • serwis zawiera informację o zakresie działania urzędu w formie odczytywalnej maszynowo
  • serwis zawiera informację o zakresie działania urzędu w formie nagrania w Polskim Języku Migowym (PJM)
  • serwis zawiera alternatywne opisy publikowanych zdjęć oraz grafik
  • serwis zawiera napisy w publikowanych filmach
  • strona została sprawdzona przy pomocy aplikacji Narrator systemu Microsoft Windows

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024-05-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Archiwalna strona Urzędu Gminy znajduje się pod adresem: http://stronaarchiwalna.gminalomza.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Drozdowski, adres e-mail: pdrozdowski@gminalomza.pl, telefon: (086) 4737345.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności, jak również kontaktować się z Panią Emilią Borawską, adres e-mail: eborawska@gminalomza.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Łomża - ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 – 400 Łomża:

Budynek Urzędu Gminy Łomża składa się z jednej kondygnacji podziemnej udostępnionej wyłącznie pracownikom oraz trzech kondygnacji nadziemnych, z których parter zajmują pomieszczenia Urzędu, a na drugim piętrze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża. Kondygnacje pierwsza i trzecia nie są w chwili obecnej wykorzystywane na potrzeby Urzędu Gminy Łomża.

Do budynku można dostać się platformą przy schodową, bezpośrednio na poziom Urzędu Gminy Łomża (parter). Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na parterze. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na drodze wewnętrznej wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się toalety wymagające dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niedowidzących i słabowidzących. Budynek jest wyposażony w 3 pętle indukcyjne. Ściany budynku są skontrastowane w stosunku do posadzek.

Na parterze w korytarzu przed głównym wyjściem z budynku znajduje się kiosk informacyjny wyposażony w panel dotykowy. Kiosk informacyjny wyświetla interaktywny plan budynku dostosowany dla osób ze szcsególnymi potrzebami, to jest: możliwość powiększenia planu oraz napisów, zmiana kontrastu aplikacji, a także komunikaty głosowe.

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Łomża - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy Łomża znających język migowy na poziomie KSS1 lub tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Podlaskiego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w pliku do pobrania poniżej i przesłać go mailem na adres: sekretariat@gminalomza.pl.

Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: (086) 216 52 63.

Na stronie umieszczono nagranie wykonane w Polskim Języku Migowym (PJM), opisujące zakres działalności Urzędu Gminy Łomża.

sporządzili:

Piotr Drozdowski

Emilia Borawska

Data sporządzenia: 2024-05-28

Data ostatniej zmiany: 2024-06-11