Sołectwa

mapa Gminy Łomża

Sołectwa w Gminie Łomża

6 maj 2024
Na terenie Gminy Łomża jest 40 sołectw. Sołectwo jest jednostką pomocniczą samorządu gminy. Jego organizację i zakres działania określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom oraz przewodniczy Radzie Sołeckiej. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.