Gmina Łomża rozpoczyna prace nad planem ogólnym

Foto nr 43264
Fotogaleria
Rada Gminy Łomża, na wniosek Wójta Piotra Kłysa, jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Łomża. Dokument ma zastąpić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i stać się podstawą do rozwoju wszelkiej zabudowy, a w szczególności wydawania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Konieczność podjęcia prac nad powyższym dokumentem pojawiła się w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w której gminy zostały zobowiązane, w terminie do 31 grudnia 2025 r., do uchwalenia planów ogólnych.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, a zgodność z jego ustaleniami wymagana będzie zarówno przy opracowaniu planów miejscowych, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych, jak i ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Plan ogólny przedstawi nową politykę przestrzenną gminy, wskazując strefy planistyczne o określonej funkcji, zgodnie z aktualnymi przepisami. Strefy planistyczne będą wynikały z uwarunkowań danej części jednostki gminy, uwzględniając m.in. obszary zalewowe, formy ochrony przyrody, obszary i obiekty zabytkowe. Dokument planu ogólnego będzie zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Gminy, jak również z dokumentami wyższego szczebla. Podjęta uchwała przyczyni się do racjonalnego kształtowania i gospodarowania przestrzenią gminy.

Jednym z pierwszych etapów etapem procesu przygotowania planu ogólnego Gminy Łomża będzie zbieranie wniosków od mieszkańców gminy oraz właściwych instytucji celem stworzenia projektu planu ogólnego. Tak powstały dokument będzie następnie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Dopiero po nich zostanie on przedłożony Radzie Gminy Łomża do uchwalenia.