Gmina Łomża stawia na inwestycje

Foto nr 42925
Fotogaleria
Ponad 27 milionów złotych, czyli 37% ogółu wydatków, mają wynieść przyszłoroczne wydatki Gminy Łomża tylko na gminne inwestycje. To rekordowa w historii samorządu kwota ujęta w planie wydatków, który Wójt Piotr Kłys przedstawił radnym Gminy Łomża. - Będziemy modernizować stacje uzdatniania wody, budować drogi, rozbudujemy szkołę w Konarzycach… Niemal wszystkie podejmowane przez nas inwestycje mają już zapewnione dofinansowanie zewnętrzne – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.

Do 15 listopada każdego roku wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu czy marszałek województwa zobowiązani są do przedstawienia radnym swoich samorządów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów budżetów jednostek samorządu na przyszły rok. To podstawowy dokument, który określa politykę samorządu na kolejne 12 miesięcy. W Gminie Łomża będzie to polityka rozwoju i inwestycji. Przyszłoroczne wydatki na inwestycje stanowią aż 37 % wszystkich planowanych wydatków budżetowych.

- Kilka lat temu, odkąd jestem Wójtem Gminy Łomża, podjęliśmy decyzję, że będziemy inwestować w rozwój naszej gminy – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. – Zobowiązaliśmy się, że będziemy to robić pozyskując dofinansowanie zewnętrzne, bo nasze możliwości finansowe nadal są niewystarczające na zaspokojenie potrzeb. Choć niedawno mieliśmy pandemię, teraz kryzys spowodowany skutkami wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, to w Gminie Łomża podejmujemy się realizacji wielkich wyzwań. Jest to możliwe dzięki pozyskanym, na niespotykaną nigdy wcześniej skalę, środkom zewnętrznym. To przede wszystkim promesy inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ale także dotacje rządowe i unijne.  

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łomża na rok 2023 ustalony został w kwocie 61 189 708,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 180 890,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 008 817,34 zł. Na dochody składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych np. od nieruchomości (6,3 mln zł), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 11 mln zł) i od osób prawnych (ok. 0,58 mln zł), subwencje z Budżetu Państwa - część oświatowa (11,4 mln zł)  i część wyrównawcza subwencji ogólnej (4,7 mln zł), a także dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, które na ten moment zaplanowano w kwocie 14 mln zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łomża na 2023 rok ustalony został w kwocie 72 989 708,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 884 201,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 105 506,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 62,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,14% wydatków ogółem.

Tradycyjnie już w naszej gminie największą część wydatków budżetowych stanowią te związane z oświatą i wychowaniem.  Plan zakłada, że środki w tym dziale wyniosą aż 25 038 163,35 zł. To 34,3% ogółu wydatków. Na drugim miejscu, z wydatkami rzędu 18 219 786,53 zł jest dział transport i łączność, a na trzecim administracja publiczna – plan 7 464 362,50 zł.

Kolejne pod względem wartości wydatków są działy budżetu:
Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 582 347,00 zł
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 164 294,14 zł
Dział Rodzina – plan 4 301 174,00 zł
Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 709 187,35 zł
Dział Pomoc społeczna – plan 1 697 036,00 zł

Inwestujemy  w rozwój

Jeszcze nigdy w historii Gminy Łomża planowane wydatki majątkowe nie były tak wysokie jak obecnie. Dotyczy to kwot bezwzględnych - 27 105 506,51 zł jak i udziału tej kwoty w ogólnych wydatkach budżetowych - 37,14%.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (54,55%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo, czyli przede wszystkim infrastruktura wodociągowa wsi (21,80%), Oświata i wychowanie (17,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,59%), Informatyka (0,74%).

Największe wartościowo inwestycje zapisane w przyszłorocznym budżecie to kontynuacja rozpoczętej w tym roku przebudowy 3 stacji uzdatniania wody w Jarnutach, Siemieniu Nadrzecznym i Nowych Kupiskach wraz z budową sieci wodociągowej  Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz budowa i przebudowa przepompowni wody w Zosinie i Konarzycach. Zadanie to, tylko w przyszłym roku, będzie kosztowało ponad 5,3 mln zł, a ostatecznie ma być ukończone w 2024 r. Na jego realizację pozyskaliśmy 10 mln 450 tys. zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Z tego samego źródła współfinansowane będą także przebudowy fragmentu drogi Boguszyce – Mikołajki, ulic Leśnej i Jesionowej w Giełczynie, Lawendowej, Różanej i Jaśminowej w Janowie, Pięknej w Podgórzu, Parkowej w Starej Łomży przy Szosie i drogi w Nowych Wyrzykach. Łącznie inwestycje te pochłoną blisko 7,4 mln zł.

Ponad 4,6 mln zł to planowane wydatki na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach. Inwestycja ta wsparta będzie środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponad 4,3 mln zł wydatkowane ma być w przyszłym roku na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach, czyli zadania, które rozpoczęło się w tym roku. Całościowy koszt zadania przekracza 7 mln zł, a Gmina Łomża pozyskała na ten cel 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wśród przyszłorocznych inwestycji są: wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, remont świetlicy w Mikołajkach, czy ukończenie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Puchałach. Na świetlicę i boisko również pozyskaliśmy dofinasowanie zewnętrzne – z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu, a wymiana lamp oświetleniowych za zgodą mieszkańców nastąpi z wykorzystaniem środków Funduszu sołeckiego.

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo finansowe

 - Te wszystkie zadania i wiele innych wpisanych do projektu przyszłorocznego budżetu są potrzebne mieszkańcom Gminy Łomża – podkreśla Wójt Piotr Kłys. – Niestety, są one także bardzo kosztowne, na co wpływ ma również galopująca inflacja.  Ona sprawia, że rosną również nasze wydatki bieżące. Aby, móc zbilansować stronę wydatkową i dochodową zmuszeni byliśmy na tym etapie założyć stosunkowo wysoki kredyt. Szacujemy go na 13 mln zł, czyli mniej niż połowę wydatków inwestycyjnych, ale liczę na to, że ostatecznie będzie on znacznie niższy. Dobrym naszym wzorem są ostatnie trzy lata, w których pomimo wpisywania do projektów budżetów kilkumilionowych kredytów ostatecznie rezygnowaliśmy z ich zaciągania, spłacając jednocześnie stare długi. Dzięki takiej ostrożnej i racjonalnej polityce finansowej dziś możemy mówić o dobrej sytuacji  finansowej gminy i szczycić się tym, że zadłużenie gminy obniżyliśmy o ponad 50%. Zarówno wzrost stóp procentowych, jak i planowane potencjalne kredyty, które mielibyśmy zaciągnąć w przyszłym roku, nie stanowią zagrożenia dla płynności finansowej budżetu Gminy Łomża.

Fotogaleria