Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

Foto nr 43263
Fotogaleria
- Zrobiliśmy dużo, ale chcemy jeszcze więcej. W latach 2019 – 2023 na inwestycje wydatkowaliśmy ponad 73 mln zł. Było to 2,5 razy więcej niż kadencji lat 2014-2018. Tylko w 2023 roku wyniosły one 22 mln zł. To o blisko 30% więcej niż rok wcześniej i ponad dwa razy więcej niż dwa i trzy lata wcześniej – mówił wójt Piotr Kłys podczas omawiania Raportu o stanie gminy za 2023 r., przedstawianego na II sesji Rady Gminy. Nowo wybrana rada udzieliła wójtowi jednogłośnego wotum zaufania, absolutorium i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu.

Miniony rok w Gminie Łomża był pod wieloma względami rekordowy. Na koniec 2023 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 11 744 osób, czyli o 132 osób więcej niż na koniec 2022 r. W ciągu minionego roku na terenie Gminy Łomża liczba działających podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 60. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną przekroczyła 100 podmiotów. Osób bezrobotnych i objętych pomocą społeczną jest najmniej do dekad.

Aktywność gospodarcza mieszkańców ma odzwierciedlenie w dochodach budżetu Gminy Łomża, a dobre zarządzanie, pozyskiwanie środków zewnętrznych i racjonalne dysponowanie środkami skutkuje bardzo dobrymi wynikami budżetowymi. Dochody budżetu Gminy Łomża w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 902 905,36 zł, a wydatki w kwocie 77 625 494,63 zł. Ogółem wydatki majątkowe na inwestycje zostały wykonane na poziomie ok. 22 milionów zł. Wśród najważniejszych i największych wartościowo zadań inwestycyjnych można wskazać: budowy i remonty dróg tj. ul. Cichej i chodnika przy ul. Łomżyńskiej w Starych Kupiskach, ul. Parkowej w Starej Łomży przy Szosie, ul. Bocianiej w Podgórzu, ul. Nad Zatoką w Konarzycach, rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach, przebudowę trzech stacji uzdatniania wody czy budowę oświetlenia ulicznego i wymianę lamp na energooszczędne.

W 2023 r. aż trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zyskały wymarzone samochody i aż dwa z nich były fabrycznie nowe. Łącznie na funkcjonowanie OSP z budżetu Gminy Łomża w 2023 r. wydatkowano kwotę 1 701 905,51 zł. To niemal trzy razy więcej niż w 2022 r.

W 2023 roku w Gminie Łomża działało 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym była Gmina Łomża oraz Szkoła Podstawowa w Lutostani, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży. Łącznie z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża uczyło się 1061 uczniów, zaś w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 uczy się 1085 uczniów. Średnie wydatki na jednego ucznia szkół podstawowych w 2023 r. w Gminie Łomża kształtowały się od 14 197,18 zł w przypadku SP Konarzyce i 16 222,29 zł w SP Kupiski do 35 418,07 zł w SP Puchały.

Rok 2023 był rokiem wyjątkowym. Promocyjnie prowadzony był pod hasłem „Złotego jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża”.

Podczas sesji zaprzysiężony został radny Łukasz Mertin, który nie mógł być obecny na pierwszym posiedzeniu.

 

 

Fotogaleria