Konsultacje Programu współpracy gminy Łomża z organizacjami pozarząd. i innymi podmiotami na 2023

Foto nr 42897
Fotogaleria
ZARZĄDZENIE Nr 312/22 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3314) zarządzam, co następuje:

§ 1. Polecam przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) z terenu gminy Łomża i działające na rzecz Gminy Łomża.

§ 3. Termin konsultacji: od 12 października 2022 r. do 25 października 2022 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

§ 5. Forma konsultacji – pisemna.

§ 6.1. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy przekazywać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres: kjastrzebska@gminalomza.pl,  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, bądź osobiście w godzinach pracy urzędu (745– 1545), pok. Nr 202.

  1. Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 25.10.2022 r. jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 12 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gminalomza.pl/bip; na stronie Internetowej Urzędu Gminy Łomża: www.gminalomza.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 8. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Łomża: www.gminalomza.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gminalomza.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gminalomza.pl/bip, na stronie Internetowej Gminy Łomża: www.gminalomza.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 10. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Jastrzębska – Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Gminy Łomża.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      Wójt 

mgr Piotr Kłys

Fotogaleria

Załączniki