Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Foto nr 42849
Fotogaleria
Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża o g ł a s z a  nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.
2. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby uprawnione.
3. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Łomża wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Łomża.
4. Decyzja Wójta Gminy Łomża jest ostateczna.
5. Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
6. Udział w Komisji Konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża i jest nieodpłatny.
7. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża do 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
8. Kandydatury należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża, Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 4 do dnia 28 lipca 2022 r. do godz.15:45.

Fotogaleria

Załączniki