Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
12
maj
2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

Wójt Gminy Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach

1. Organ prowadzący: Gmina Łomża.
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach, Jarnuty 1, 18 - 400 Łomża.
3. Wymagania wobec kandydatów:
            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełnią wymagania określone dla dyrektora szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku,  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r.  Nr 184, poz.1436 zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz.1526).

4. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać następujące wymagane dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem ,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3),
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn . zm) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
           Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach” w terminie do dnia 27 maja 2016 r. do godziny 15:45,  na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1A, 18-400 Łomża pokój nr 4.
W przypadku przesłania oferty warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 27 maja 2016 r. do godziny 15:45 na wskazany adres Urzędu Gminy Łomża.

6. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łomża.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt

Piotr Kłys

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.