Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
14
lis
2016

Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża. Oferty można składać do 28 listopada 2016 r.

1. Wójt Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 poz. 902/ oraz art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej /Dz. U z 2016 poz. 930 z późn./ ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

3. I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm./;
2. Staż pracy w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego; ustawy o świadczeniu wychowawczym;
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników;
2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
3. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
4. Umiejętność poprawnego prowadzenia postępowania administracyjnych;
5. predyspozycje osobowościowe tj.: charyzma, kreatywność, empatia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
6. Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
7. Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
8. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych;
9. Znajomość języka obcego: rosyjskiego lub angielskiego,
10. Prawo jazdy kat. B;
11. Dyspozycyjność.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1. Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych świadczenia wychowawczego i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;
3. Organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 
5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS;
11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS;
12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.

4a Warunki pracy:

1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
4. Praca jednozmianowa.
5. Praca przy komputerze.
6. Praca z petentem.

4b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej; 
2) list motywacyjny; 
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo; 
4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia; 
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;)
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 902).”

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

6. Informacja o terminie i miejscu składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres: 
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 4 (sekretariat)
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej” 
Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2016 r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

7. Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 4737333.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.