Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
17
mar
2017

UWAGA! Zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe w Łomży informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją. W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców wymienionych miejscowości o zaangażowanie i zadbanie o swój interes.

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i karto­graficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) Starosta informuje, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków części gminy Łomża obręby: Bacze Suche, Bożenica, Chojny Młode, Czaplice, Gać, Grzymały Szczepankowskie, Koty, Lutostań, Mikołajki, Milewo, Modzele Skudosze, Modzele Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe Wyrzyki, Pniewo, Puchały, Rybno, Sierzputy Mlode, Stare Modzele, Stare Sierzputy, Wygoda, Janowo, Jarnuty gm. Łomża, w zakresie danych ewidencyj­nych dotyczących budynków oraz danych dotyczących gruntów. Czynności techniczne związane z modernizacją operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 maja 13.

Planowany termin zakończenia prac został określony na dzień 14 września 2018 r.

Starostwo informuje również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opiso­wo- kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie zmodyfikowana baza graficzna operatu ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 24a ust. 4 Prawo geodezyjne i kartograficzne, zosta­nie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Odrębna informacja o terminie  i  miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Łomża oraz ogłoszenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6- 12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

„ 6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, posiadający uprawnienia, o któ­rych mowa w art. 43, pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i bu­dynków ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decy­zji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w opera­cie opisowo- kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmia­ną danych objętych ewidencją gruntów i budynków ".

Współpraca właścicieli nieruchomości z wykonawcami prac geodezyjnych posiadających upoważnienie Starosty będzie miała wpływ na prawidłowość i aktualność danych ewidencyjnych.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.