Strona główna » Dla mieszkańców » Koronawirus w Polsce
16
mar
2020

Rozporządzenie w spr. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 marca 2020 r. Poz. 434
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną


Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, s. 1, z późn. zm.2)), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób”, i określa: 1) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo; 2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych; 3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.
§ 2. 1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób.
2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.
§ 3. Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo: 1) na granicy państwowej z Republiką Czeską; 2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec; 3) na granicy państwowej z Republiką Litewską; 4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką; 5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen; 6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.
1)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 2)     Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 9.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27.
 
 
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 434
    
§ 4. Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.