Strona główna » Jednostki » Szkoły Podstawowe
28
sie
2020

Szkoły Gminy Łomża czekają na uczniów

W najbliższy wtorek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Będzie to wyjątkowa inauguracja w atmosferze nadziei na powrót do szkolnej „normalności”, ale i w niepewności związanej z rozwojem sytuacji epidemiologicznej. We wszystkich szkołach podstawowych Gminy Łomża od 1 września 2020 roku nauka będzie prowadzona stacjonarnie, bez elementów nauki zdalnej, i z zachowaniem obowiązujących w kraju obostrzeń sanitarnych.

W Zarządzie Ekonomicznym Szkół odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie organizacji pracy placówek Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021 w związku z wprowadzaniem nowych wytycznych i przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19. Narada odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa. Uczestniczyli w nim, poza Wójtem Piotrem Kłysem, także Zastępca Wójta Cezary Zborowski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża Małgorzata Kozicka, Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża Tomasz Tyszka oraz dyrektorzy gminnych szkół podstawowych: Grażyna Lusa, Beata Michalak, Hanna Wichorowska, Ewa Dubowik, Małgorzata Arnista, Karol Łebkowski, Anna Wądołowska oraz przejmujący od dnia 1 września obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu Pan Robert Żukowski.

Wójt Piotr Kłys podkreślał, że wszystkim zależy przede wszystkim na tym, aby powrót dzieci i młodzieży do szkoły był zorganizowany możliwie jak najbardziej bezpiecznie.
- Zagrożenie zakażenia koronawirusem dotyczy wszystkich: dzieci, nauczycieli, pracowników szkoły, ale ich rodzin. Dlatego proszę, abyśmy do tego tematu podeszli z należytą rozwagą wiedząc, że przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych i higieny przyczynia się do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa – mówi Wójt Piotr Kłys.

Zgodnie informacjami uzyskanymi od dyrektorów w szkołach zostaną zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki dla uczniów oraz pracy dla kadry pedagogicznej i obsługi szkół. Placówki Gminy Łomża posiadają odpowiedni sprzęt w postaci termometrów, maseczek, przyłbic i płynów do dezynfekcji rąk.

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża Tomasz Tyszka poinformował, że we wrześniu zbiorowe dowożenie uczniów w miesiącu zostanie zapewnione zgodnie z rozkładami przewidzianymi dla poszczególnych tras dowozu jak w poprzednim roku szkolnym. Dzieci w autobusach zobowiązane są do zasłaniania maseczkami ust i nosa. Ze względu na występujące w kraju zagrożenie epidemiologiczne zalecane jest dowożenie uczniów do szkół transportem indywidualnym przez rodziców.

1 września 2020 roku rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi bez uroczystego wspólnego apelu, a jedynie poprzez spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

Dyrektorzy szkół opracowali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, które będą obowiązywały od początku roku szkolnego z uwzględnieniem specyfiki placówek oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz aktualnych przepisów prawa.

We wszystkich szkołach Gminy Łomża, w każdym dniu realizowanych zajęć dydaktycznych przed ich rozpoczęciem będą prowadzone pomiary temperatury u kadry szkoły, oraz u uczniów, których stan może wskazywać na podwyższoną temperaturę. Szkoły zostały wyposażone termometry bezdotykowe (co najmniej 1 termometr dla szkoły), które będą dezynfekowane po użyciu w danej grupie. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu izolacyjnym zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

Ważne informacje dla dzieci i rodziców

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie muszą przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej w tym używania maseczek w czasie transportu w ramach przewozów autobusem szkolnym oraz przewozów regularnych komunikacją publiczną .

Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

Przyjęto zasadę, że do budynku szkoły będą mogli wchodzić jedynie opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych rozpoczynający naukę w szkole zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem lub dziećmi,
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem lub dziećmi min. 1,5 m,
3) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Ograniczone zostanie przebywanie w szkole osób z zewnątrz za zgodą dyrektora do niezbędnego minimum przy czym obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wstęp do szkoły mogą mieć jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i tylko do wyznaczonych pomieszczeń.

W szkołach w miarę możliwości zapewni się organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Obowiązują również ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W niektórych szkołach posiadających takie możliwości zapewni uruchomienie oddzielnych wejść i pomieszczeń szatni dla uczniów ze starszych i młodszych grup wiekowych.

Zalecane będzie korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

Zapewnione będzie wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe .

Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.


***
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września. Zachęcamy do lektury.

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.