Strona główna » Jednostki » Szkoły Podstawowe
22
wrz
2020

Stypendium Starosty Łomżynskiego na rok szkolny 2020/21

Na mocy uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 r. poz. 4397 i 5229), określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, Starosta Łomżyński głasza nabór wniosków na Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020 – 2021. Stypendium jest forma realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym. Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej pobierającym naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

Stypendium może być przyznane w następujących obszarach edukacji:

1) naukowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 • uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
 • zajął miejsce od I do III bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu co najmniej wojewódzkim /ogólnopolskim zorganizowanych przez kuratora oświaty na zasadach innych niż w punkcie 1 lub zorganizowanych przez inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2) sportowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 • zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym mistrzowskich zawodów sportowych w konkurencjach indywidualnych zorganizowanych poprzez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów,
 • zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym zawodów sportowych w konkurencjach zespołowych zorganizowanych przez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów.

3) artystyczne – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 • zajął miejsce od I do VI w konkursie, festiwalu, przeglądzie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
 • zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium ma prawo zgłosić rodzic lub opiekun prawny.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej informacji.

Adres e-mail Starostwa Powiatowego w Łomży, który widnieje w klauzuli informacyjnej we wniosku o stypendium uległ zmianie. Aktualny adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Ewa Piechocińska – Główny Specjalista w Wydziale RSGP -  tel. 862156917, e-mail: ewa.piechocinska@powiatlomzynski.pl .

Zapraszamy do składania wniosków.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.