Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
12
lut
2016

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łomża

Wczoraj (11.02) odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łomża zwołana przez Przewodniczącego na wniosek 8 radnych. Głównym punktem dołączonego do wniosku porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach i Puchałach. W sesji uczestniczyli wszyscy radni, mieszkańcy wsi Puchały i Czaplice, wójt Piotr Kłys, sołtysi oraz pracownicy Urzędu.

Licznie obecni na posiedzeniu rodzice dzieci z Puchał i Czaplic przedstawiali argumenty za pozostawieniem funkcjonujących placówek oświatowych w ich miejscowościach. Radni wnioskujący o likwidację szkół opierali swoje argumenty za likwidacją o dane ekonomiczne oraz chęć zapewnienia uczniom dostępu do lepszych warunków nauczania.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.
Procedura likwidacji z końcem sierpnia 2016 r. szkół w Czaplicach i Puchałach rozpoczyna się od podjęcia przedłożonych uchwał intencyjnych. Uchwały te jednocześnie upoważniają wójta do dalszego przewidzianego ustawowo postępowania w zakresie likwidacji placówek szkolnych. Za podjęciem zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplicach było 10 radnych, a 5 przeciw. Zamiar likwidacji placówki w Puchałach został przegłosowany 9 głosami „za” przy 6 „przeciwko”.

Dołączone do projektów uchwał uzasadnienia przedstawiają obecny stan faktyczny dotyczący finansów, stanu technicznego budynków szkolnych, możliwości zapewnienia kontynuowania nauczania w innych szkołach gminnych oraz zatrudnienia nauczycieli z likwidowanych placówek. Obecnie w Szkole Podstawowej w Czaplicach w klasach I-VI uczy się 29 uczniów, zaś czworo dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Roczny koszt utrzymania szkoły wyniósł 745 716,92 zł. Liczba uczniów w klasach I-VI nie gwarantuje odpowiedniego poziomu subwencji na finansowanie tej placówki. W 2015 roku była to kwota 257 132,29 zł co stanowiło 34 % w środków przeznaczonych na utrzymanie szkoły.
Budynek szkoły w Czaplicach jest budynkiem zabytkowym znajdującym się w rejestrze zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Z uwagi na jego zły stan techniczny konieczne jest wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz co najmniej wzmocnienia stropu pierwszej kondygnacji budynku. W ścianach budynku występują pęknięcia wymagające zabezpieczenia opaskami betonowymi całej jego bryły. Budynek wymaga ponadto wykonania nowej elewacji. Łączny szacunkowy koszt niezbędnych prac remontowych obejmujących powyższe zadania wynosi około 1 200 000,00 zł. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej i boiska sportowego o odpowiednich standardach. W szkole nie ma pomieszczeń i urządzeń pozwalających na organizację dożywiania uczniów w formie pełnych obiadów.
Uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Czaplicach będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Konarzycach. Wielkość oddziałów w tej placówce pozwala na przyjęcie do niej uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Czaplicach bez konieczności zmian w organizacji nauki. Szkoła Podstawowa w Konarzycach posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, salę gimnastyczną, nowoczesne boisko szkolne i stołówkę. Dla uczniów korzystających z zajęć dodatkowych i dowożenia zorganizowana jest świetlica szkolna z odpowiednią opieką nauczyciela. Szkoła zapewnia dożywianie w formie pełnego dwudaniowego posiłku dla uprawnionych uczniów oraz możliwość wykupienia obiadów przez pozostałych uczniów.

W Szkole Podstawowej w Puchałach w klasach I-VI uczy się 39 uczniów, zaś sześcioro dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Roczny koszt utrzymania szkoły wyniósł 701 124,82 zł. Liczba uczniów w klasach I-VI nie gwarantuje odpowiedniego poziomu subwencji na finansowanie tej placówki. W 2015 roku była to kwota 264 924,18 zł co stanowiło 37 % środków przeznaczonych na utrzymanie szkoły.
Budynek szkoły o konstrukcji drewnianej znajduje się w złym stanie technicznym. Podstawowym problemem jest dach wykonany z płytek azbestowych, które są popękane w wielu miejscach. W czasie opadów woda przedostaje się do wnętrza budynku powodując zacieki na sufitach sal lekcyjnych. Z uwagi na skomplikowaną więźbę dachową i dużą powierzchnię dachu oraz konieczność odbudowy kominów wymagać będzie to znacznych wydatków (około 100 000 zł). Odnowienia wymaga również elewacja budynku oraz część okien poddasza. Tak jak w Czaplicach, szkoła w Puchałach nie posiada sali gimnastycznej i boiska sportowego o odpowiednich standardach. Nie ma również pomieszczeń i urządzeń pozwalających na organizację dożywiania uczniów w formie pełnych obiadów.
Ewentualne planowane przyjęcie uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Puchałach przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie nie będzie znacząco wpływać na jej organizację pracy. Nie będzie potrzeby ustalania organizacji pracy na dwie zmiany. Szkoła Podstawowa w Wygodzie jest jedną z najnowocześniejszych placówek w naszym powiecie i regionie. Rodzice dzieci ze zlikwidowanej szkoły w Puchałach będą mogli także zadecydować o przeniesieniu ich do szkoły w Pniewie. W tej sprawie organ prowadzący podejmie z rodzicami rozmowy.

Nauczyciele z likwidowanych szkół będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w pozostałych szkołach na terenie gminy. Informacje o wolnych etatach nauczycielskich będą im niezwłocznie przekazywane przez dyrektorów szkół gminnych.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.