4 czerwca dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łomża

Foto nr 42522
Fotogaleria

Zarządzenie Nr 6/21
Wójta Gminy Łomża

z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), art. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz § 9 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łomża stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Łomża z dnia 10 czerwca 2019 r. zarządzam, co następuje:

1. Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łomża na dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) za przypadające w sobotę święto 1 maja 2021 r. - Święto Państwowe.

2. Wykonanie zarządzenia, w tym podanie informacji do publicznej wiadomości powierzam Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt


Piotr Kłys

Fotogaleria