Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Łomża

Foto nr 43279
Fotogaleria
W dniu 17 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Łomża”.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji UG i JP w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych UG i JP.

Wójt przeanalizował potrzeby w zakresie cyfryzacji, w tym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym. Analizę przeprowadzono dla Urzędu Gminy Łomża oraz jednostek podległych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Ekonomicznego Szkół oraz Zakładu Usług Komunalnych. Analiza wskazała na potrzebę zrealizowania działań w Urzędzie Gminy Łomża i jednostkach podległych w następujących obszarach: organizacyjnym: opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzenie regularnych audytów zgodności KRI/uoKSC, w obszarze kompetencyjnym: szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników oraz szkolenia dla administratorów z zakresu rozwiązań wdrażanych w obszarze technicznym, w obszarze technicznym: zakup serwerów, zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi, zakup i wdrożenie rozwiązań zabezpieczających sieci teleinformatyczne oraz podnoszących bezpieczeństwo informatyczne na stacjach roboczych, zakup urządzeń zapewniających zasilanie awaryjne.

Projekt bezpośrednio przez zakup i wdrożenie rozwiązań cyfrowych umożliwia Gminie Łomża i obsługiwanym przez Urząd Gminy obywatelom czerpanie korzyści z cyfryzacji.

Zakres projektu jest zgodny z opisem Działania 2.2 FERC: „Interwencja obejmie inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki”: projekt poprzez zakupy i wdrożenia zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji bezpośrednio wpisuje się w typy projektów do realizacji w ramach Działania 2.2 FERC i realizuje cel ogólny jakim jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Koszt projektu opiewa na kwotę brutto: 1 102 472,37 zł. Dofinansowanie wynosi: 849 999,07 zł netto.