Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie

Foto nr 43260
tablica szkolna
Fotogaleria

Zarządzenie Nr 3/24

Wójta Gminy Łomża

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 r. ,poz. 609 ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1672, poz. 1718, poz. 2005) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Ogłaszam konkurs celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2


Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża .

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/24

     Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2024 r.

 

Wójt Gminy Łomża

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie.

1. Organ prowadzący: Gmina Łomża.

2. Nazwa i adres placówki:

Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie.

Pniewo , ul. Akacjowa 1, 18-400 Łomża

3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).

4. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię /imiona/ i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm) lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 104),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2024 r. poz. 273) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r poz. 2183 z późn. zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

Ponadto kandydat winien dołączyć do oferty konkursowej klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 9 ogłoszenia.

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie.” w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, /pok. Nr 4/ lub przesłać na adres Urząd Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża w terminie do dnia 04.06.2024 r. do godz. 15:45, nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 04.06.2024 r. do godz. 15:45 na wskazany adres Urzędu Gminy Łomża.

6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.

7. Na żądanie Wójta Gminy Łomża kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-7, 12 i 13.

8. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łomża.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

9. Obowiązek informacyjny:

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża z siedzibą w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@gminalomza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1672, poz. 1718, poz. 2005 ) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Pozostałe dane osobowe podane w dokumentach konkursowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a bądź art. 9 ust. 2 lit. a tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania konkursowego oraz w celu zabezpieczenia dokumentacji na wypadek dochodzenia przyszłych roszczeń.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do :

1) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

2) usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą zautomatyzowanemu profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne.

…………………………………………

(data i czytelny podpis )

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania konkursowego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

…………………………………………

(data i czytelny podpis )