Ponowne wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenica

Foto nr 42532
Fotogaleria
ZARZĄDZENIE NR 178/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenica Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 i 2 uchwały XXVI/156/09 w sprawie nadania statutu sołectwu Bożenica (Dz. U. Woj. Podl. z 2009 r. nr 90 poz. 919) zarządzam, co następuje:

1. Zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie Bożenica, celem przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

2. Termin zebrania ustala się na dzień 28 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 na placu przed domem byłego sołtysa – Bożenica 19.

3. W przypadku braku wymaganej frekwencji 1/10 wyborców, ustala się drugi termin zebrania na godz. 17.30 tego samego dnia.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

            Wójt

       Piotr Kłys

Fotogaleria