Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe

Foto nr 42652
Fotogaleria
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, które powstają na nieruchomości niezamieszkałej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani złożyć deklarację
w Urzędzie Gminy Łomża; ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 - 400 Łomża.


Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
a) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fotogaleria

Załączniki