odpady-komunalne

Zdjęcie do wiadomości Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok

18 gru 2023
Publikujemy harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2024 roku.
Zdjęcie do wiadomości Informacja dot. ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów

Informacja dot. ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów

14 cze 2023
Informujemy, że ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, którzy wszystkie bioodpady gromadzą we własnym kompostowniku.

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

2 cze 2023
Mieszkańcy, właściciele posesji ze zbiornikami bezodpływowymi lub osadnikami w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości nie rzadziej niż raz w roku i udokumentowania odbioru nieczystości przez uprawnioną firmę, a gmina musi to weryfikować.
Zdjęcie do wiadomości Od kwietnia popiół segregujemy w osobnym pojemniku

Od kwietnia popiół segregujemy w osobnym pojemniku

22 mar 2022
Od 1 kwietnia 2022 r. na terenie gminy Łomża obowiązuje selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych.
Zdjęcie do wiadomości Domki letniskowe - oświadczenie

Domki letniskowe - oświadczenie

8 lut 2022
Zgodnie z 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888) – dalej ustawa, informuję, że Gmina Łomża zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2024 r.
Zdjęcie do wiadomości Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

30 gru 2021
Mieszkańcy Gminy Łomża mogą samodzielnie dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Elektrycznej 4 w Podgórzu.
Zdjęcie do wiadomości Ryczałtowa opłata za odpady wytwarzane nie tylko w domkach letniskowych

Ryczałtowa opłata za odpady wytwarzane nie tylko w domkach letniskowych

15 lis 2021
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomża nr XLII/394/23, właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zdjęcie do wiadomości Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe

9 lis 2021
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Zdjęcie do wiadomości Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

9 lis 2021
Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje m.in. liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, czy bioodpady kompostuje w przydomowym kompostowniku oraz opłatę jaką będzie uiszczał.
Zdjęcie do wiadomości Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9 lis 2021
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.
Zdjęcie do wiadomości Segregacja odpadów z sukcesem

Segregacja odpadów z sukcesem

8 lis 2021
Ponad 54% papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych zebranych w ubiegłym roku przez mieszkańców Gminy Łomża skierowano do recyklingu i może być ponownie wykorzystane w obiegu gospodarczym. Tym samym Gmina Łomża osiągnęła ustawowy poziom recyklingu za 2020 r.
Zdjęcie do wiadomości Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża - informacje ogólne

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża - informacje ogólne

1 mar 2021
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami. Niniejsza ustawa nakłada obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy na samorząd lokalny.
Zdjęcie do wiadomości Jak prawidłowo segregować odpady?

Jak prawidłowo segregować odpady?

21 sty 2021
Aktualizacja: 04.2022