Domki letniskowe - oświadczenie

Foto nr 42731
Fotogaleria
Zgodnie z 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888) – dalej ustawa, informuję, że Gmina Łomża zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2024 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy, właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji, mają możliwość:

  • Złożenia pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu należy wskazać przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów oraz dołączyć kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
  • Odwołania pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

Fotogaleria