Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Foto nr 41623
Fotogaleria
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

Termin opłat:
1) kwartał I, za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 15 marca,
2) kwartał II, za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja,
3) kwartał III, za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września,
4) kwartał IV, za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 15 listopada.

Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w terminie do 15 listopada każdego roku. W przypadku, gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał po 15 listopada danego roku, opłatę uiszcza się w terminie do 14 dni od dnia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się u inkasenta, wpłatą lub przelewem na indywidualny rachunek  bankowy BS Łomża (w tytule przelewu należy wpisać: odpady, imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 30,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku przysługuje zwolnienie w części z opłaty, w wysokości 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości wynosi 206,00 zł za rok.

Fotogaleria