Segregacja odpadów z sukcesem

Foto nr 42649
Fotogaleria
Ponad 54% papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych zebranych w ubiegłym roku przez mieszkańców Gminy Łomża skierowano do recyklingu i może być ponownie wykorzystane w obiegu gospodarczym. Tym samym Gmina Łomża osiągnęła ustawowy poziom recyklingu za 2020 r.

Odpadów komunalnych, czyli wytwarzanych przez mieszkańców i odbieranych przez samorządy śmieci, jest coraz więcej i stają się one coraz większym problemem. Gromadzenie odpadów na wysypiskach nie jest rozwiązaniem. Aby świat był czystszy, konieczne jest odzyskanie ze śmieci wszystkiego co cenne i co może być wykorzystane ponownie. To recykling, do którego społeczeństwo jest zachęcane, a jednostki samorządu przymuszane poprzez coraz bardziej wyśrubowane poziomy odzysku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozliczając się za rok 2020, samorządy zobowiązane były uzyskać co najmniej 50% wagowo poziom odzysku. Gmina Łomża osiągnęła go w wysokości 54,26%.

- Na wysokość uzyskanego poziomu recyklingu składa się wiele czynników. To przede wszystkim wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Łomża i to cieszy najbardziej – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. – Dochodzą do tego także działania podejmowane przez Gminę, pracowników Urzędu Gminy choćby w zakresie kampanii edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów czy też zawieranie odpowiednich umów z firmą odbierającą odpady.

Wymóg recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, dotyczył także odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. W tym wypadku poziom wynosił co najmniej 70% wagowo, a  nasza gmina osiągnęła 100%. Ustawowo wymagano również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W przypadku Gminy Łomża ograniczyliśmy je do 0. Warto podkreślić, że Gmina Łomża jest jedyną gminą z regionu, która za 2020 rok osiągnęła wszystkie wymagane poziomy odzysku odpadów. 

- To bardzo cieszy. Natomiast jeszcze bardziej by cieszyło, gdyby jakość i ilość posegregowanych odpadów przez naszych mieszkańców przekładała się realnie na opłaty, jakie muszą ponosić za ich odbiór. Niestety tak nie jest. Koszty zagospodarowania odpadów, nawet tych prawidłowo posegregowanych, w instalacjach bezustannie rosną, na co my jako Gmina niestety nie mamy żadnego wpływu – podkreśla Wójt Piotr Kłys.

 

 

Fotogaleria