Gospodarka nieczystościami ciekłymi

Mieszkańcy, właściciele posesji ze zbiornikami bezodpływowymi lub osadnikami w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości nie rzadziej niż raz w roku i udokumentowania odbioru nieczystości przez uprawnioną firmę, a gmina musi to weryfikować.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców o przedłożenie w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a (pok. nr 14), niżej wymienionych dokumentów:

 • deklaracji dotyczącej ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (wzór deklaracji pod artykułem),
 • dowodu uiszczania opłaty za usługę wywozu nieczystości ciekłych, wykonywaną przez przedsiębiorcę
  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (np. paragon, faktura).

W przypadku niewywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością niedopuszczającą do jego przepełnienia lub wylewania się i przenikania ich zawartości do gruntu, wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok, lub braku dokumentów poświadczających wykonanie tej usługi przez wyspecjalizowane firmy, Gmina będzie zobligowana do zorganizowania zastępczego odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości i wydania decyzji ustalającej obowiązek uiszczania przez właściciela nieruchomości opłaty za tę usługę.

Lista podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników na terenie gminy Łomża:

 • „ANIMAX” Krystyna Laskowska, ul. Szkolna 17, 18-305 Szumowo, tel. (086) 476-921-46
 • Gawęcki Grzegorz, Stara Łomża nad Rzeką 38, 18-400 Łomża, tel. 609-712-450
 • „EDLAS” Usługi Leśne i Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych Edward Kotara, ul. Kościelna 50, 18-400 Podgórze, tel. 502-978-508
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża, tel. (086) 216-62-77
 • Wierciszewski Zdzisław Usługi Asenizacyjne, Stara Łomża nad Rzeką 48, 18-400 Łomża, tel. 698-678-445
 • „KO-MAR” Marek Kopczewski, Wyłudzin 13, 18-421 Piątnica, tel. 606-472-985
 • mToilet Sp. z o. o, ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, tel. 800-000-800
 • WC SERWIS Sp. z o. o, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32-278-45-31

Załączniki