Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Foto nr 41624
Fotogaleria
Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje m.in. liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, czy bioodpady kompostuje w przydomowym kompostowniku oraz opłatę jaką będzie uiszczał.

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć deklarację
w Urzędzie Gminy Łomża; ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 - 400 Łomża.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
c) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych adresowych, personalnych lub zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, określonych w deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na mniejszą, dokonywaną w deklaracji oraz zmianę na status nieruchomości niezamieszkałej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do załączenia dokumentu potwierdzającego, takiego jak:
1) Akt zgonu, 
2) Informacja z ewidencji meldunkowej, 
3) Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości 
w szczególności:
a) dokument wystawiony przez odpowiednie instytucje:
- potwierdzający wykonywanie pracy poza granicami Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży,
- potwierdzający pobieranie nauki poza granicami Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży,
- potwierdzenie zameldowania pod innym adresem,
b) dokument wystawiony przez jednostki wojskowe,
c) kopia deklaracji złożonej na inną nieruchomość lub inny dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych pod innym adresem, 
d) umowa najmu mieszkania pod innym adresem, 
e) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa najmu mieszkania lub inny dokument). 
f) oświadczenie właściciela, współwłaściciela, najemcy lub innego podmiotu władającego nieruchomością znajdującą się pod innym adresem (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającą formę władania: aktu własności, umowy najmu, deklaracji lub innego dokumentu), iż dana osoba zamieszkuje na tej nieruchomości.

Dokumenty wymienione w pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 lit. a-e mogą być przekazane w formie kserokopii.

Fotogaleria

Załączniki