BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

BUDŻET GMINY ŁOMŻA NA 2004 R.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 R.
UCHWAŁA Nr XIV/66/04
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 14 stycznia 2004 rokuw sprawie budżetu Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit. d, e i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, oraz art. 6, art.12 , art.48 ust.1, art.52, art. 116, art.124, art.128 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 /
Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

ustala się:
1. dochody budżetu Gminy w wysokości 11 158 224 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. wydatki budżetu Gminy w wysokości 11 325 224 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. nadwyżkę planu dochodów w wysokości 196 000 zł. przeznacza się na :
- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach – 110 000 zł.
- spłatę pożyczki na budowę składowiska odpadów komunalnych 56 000 zł
- spłatę pożyczki na sfinansowanie węzła cieplnego do sali sportowej w
Gimnazjum – 30 000 zł.
- źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 363 000 zł. jest przychód
pochodzący z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku


§ 2

Ustala się :
rezerwę ogólną w wysokości – 113 252 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 roku w wysokości
2 331 597 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 142 225 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Dochody w kwocie 60 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z
Załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 363 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wspólnego zadania m. Łomży, Gminy Piątnica i Gminy Łomża p.t.
„ System wodno-kanalizacyjny”
2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2005 – 2008 z dochodów budżetowych
Gminy zgodnie z treścią ust. 1.
3.Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią ust.1i 2.

§ 9

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 10

Upoważnia się wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu/ za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników/

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 100 000 zł.

§ 12

Upoważnia się wójta Gminy do :
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 sty 2004 13:09
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2004 09:50
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 4302 razy