BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Łomża na 2006 r.

Uchwała Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit. d, e i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U Nr 153 poz. 1271, Dz. U Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441,oraz art. 6, art.12 , art.48 ust.1, art.52, art. 116, art.124, art.128 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004, Dz. U Nr 88 poz.961, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. Nr 96 poz. 874, Dz. U Nr 19 poz. 177, Dz. U Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, Dz. U Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 166 poz. 1611,Dz U Nr 93 poz. 890, Dz. U Nr 123 poz. 1291, Dz. U Nr 121 poz. 1264, Dz. U Nr 210 poz. 2135, z 2005 roku Dz. U Nr 273 poz. 2703, Dz. U Nr 14 poz. 114
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:
1.dochody budżetu Gminy w wysokości - 15 450 221 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.wydatki budżetu Gminy w wysokości - 16 795 521 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3 deficyt budżetowy wynosi - 1 345 300 zł
4. ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7
Przychody 1500 000 zł, rozchody- 154 700 zł
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2
Ustala się :
Rezerwę ogólną w wysokości – 167 955 zł

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wysokości
4 000 074 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 141 819 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Dochody w kwocie 71 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 8

Upoważnia się wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu /za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników/

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty – 400 000 zł

§ 10

1. Postanawia się zaciągnąć kredyty:
- inwestycyjny z Fundacji Wspomagania Wsi – 800 000 zł. na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
- inwestycyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 700 000 zł. na budowę Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
2.Przewiduje się spłatę kredytów w latach 2007 – 2009 roku z dochodów budżetowych zgodnie z treścią w ust. 1.
3.Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytu zgodnie z treścią
w ust. 1 i 2.
§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
1. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty- 4 000 000 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 gru 2005 10:18
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2005 10:26
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 13277 razy