BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVII/208/06 RADY GMINY ŁOMŻA

z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984 Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz.717 Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 153, poz. 1271, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, oraz art.165 i 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe- 570 298 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - 5 985 zł
/ sprzedaż działki w Kupiskach/
Dział 700 rozdział 70005 § 0920 - 460 zł
/ odsetki/
Dział 754 rozdział 75412 § 0960 - 5 000 zł
/ darowizna w postaci pieniężnej na wykonanie wiatrołapu przy budynku OSP w Podgórzu/
Dział 756 rozdział 75615 §0310 - 36 000 zł
/ podatek od nieruchomości od osób prawnych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 - 39 685 zł
/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 - 10 000 zł
/ podatek od środków transportowych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 15 000 zł
/ podatek od czynności cywilno prawnych/
Dział 756 rozdział 75616 § 0910 - 2 000 zł
/ odsetki/
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 15 000 zł
/ odsetki od lokat/
Dział 921 rozdział 92195 § 6269 – 47 276 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92195 § 6298 - 249 489 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92195 § 6298 - 144 403 zł
/środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego/

2. Zmniejszyć dochody - 302 527 zł

Dział 921 rozdział 92116 § 6269 - 3 112 zł
/ zmniejszono dotację od Ministra Kultury na adaptację budynków na potrzeby bibliotek w Konarzycach Pniewie/
Dział 921 rozdział 92116 § 6298 - 2 650 zł
/ zmniejszono dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego na adaptację budynków bibliotek w Pniewie i Konarzycach/
Dział 921 rozdział 92116 § 6269 - 47 276 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92116 § 6298 - 249 489 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

§ 2

1. Zwiększyć wydatki - 1 397 771 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 - 9 826 zł
/ odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi gminnej w Starych Kupiskach/
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 530 000 zł
/ budowa dróg gminnych/
Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 25 000 zł
/ decyzje o warunkach zbudowy/
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 - 2 295 zł
/ nagroda jubileuszowa/
Dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 4 000 zł
/ zakup materiałów na remont pomieszczeń, oraz materiałów kancelaryjnych/
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 - 2 800 zł
/ zakup gruntu pod budynek świetlicy OSP w Jednaczewie /
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 - 2 047 zł
/ modernizacja budynku OSP w Konarzycach /
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 10 000 zł
/ materiały do Sz.P. w Kupiskach i Podgórzu/
Dział 801 rozdział 80101 § 4260 - 30 000 zł
/ energia cieplna do Sz.P. /
Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - 3 000 zł
/ zakup materiałów do Gimnazjum/

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 - 10 000 zł
/ zasiłki celowe/
Dział 852 rozdział 85219 § 4350 - 400 zł
/ usługi internetowe OPS/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 - 600 000 zł
/ budowa kanalizacji w miejscowości Konarzyce/
Dział 921 rozdział 92195 § 6050 - 24 000 zł
/ adaptacja budynku biblioteki w Konarzycach, zwiększono zakres prac/
Dział 921 rozdział 92195 § 6058 - 144 403 zł
/rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jednaczewo/

Deficyt budżetowy w wysokości 1 130 000 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości Konarzyce w wysokości 600 000 zł
- z kredytów Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi w miejscowości Podgórze – 140 000 zł., na budowę drogi w miejscowości Czaplice - 220 000 zł i na budowę drogi w miejscowości Kisiołki-Andrzejki - 170 000 zł

§ 3

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę i kredyty:
1/ inwestycyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 530 000 zł
/ objaśnienie jak wyżej/
2/ pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji w miejscowości
Konarzyce 600 000 zł
2. Przewiduje się spłatę kredytów latach 2007 – 2009, spłatę pożyczki w latach 2007 – 2010 z dochodów budżetowych zgodnie z treścią w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umów kredytów i pożyczki zgodnie z treścią w ust. 1 i 2.

§ 4

Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Zmniejszyć wydatki budżetowe – 912 570 zł
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 370 000 zł
/ wydatki na inwestycje dróg gminnych/
Dział 750 rozdział 75023 § 6050 - 14 000 zł
/ wymiana okien w budynku urzędu/
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 - 40 000 zł
/ budynek OSP w Jednaczewie/
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 - 35 000 zł
/ wymiana instalacji w Gimnazjum/
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 - 90 000 zl
/ budowa stadionu w Kanarzycach/
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 - 63 169 zł
/ budowa kanalizacji Stare-Łomże i Konarzyce/
Dział 921 rozdział 92116 § 6058 – 252 289 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92116 § 6050 - 45 000 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92195 § 6059 – 3 112 zł

2 Zwiększyć wydatki budżetowe – 912 570 zł
Dział 600 rozdział 60014 § 6050 - 220 000 zł
/budowa drogi powiatowej w miejscowości Bacze Suche/
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 - 150 000 zł
/dotacja na budowę drogi powiatowej w Baczach Suchych/
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 130 385 zł
/ na budowę dróg gminnych/
Dział 700 rozdział 70095 § 6050 - 9 696 zł
/ prace dodatkowe oraz instalacja gazu do ogrzewania budynku komunalnego w Wygodzie/
Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – 10 000 zł
/Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 10 000 zł
/ wydatki bieżące Sz.P.
Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 30 000 zł
/ ogrzewanie budynków Sz.P./
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 – 4 000 zł
/ dotacja dla Sz.P.w Lutostani na zakup opału/
Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 9 000 zł
/ wymiana dachu w budynku Gimnazjum/
Dział 921 rozdział 92195 § 6058 - 249 489 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej /
Dział 921 rozdział 92195 § 6050 - 45 000 zł
/ zmiana klasyfikacji budżetowej/
Dział 921 rozdział 92116 § 2480 - 5 000 zł
/ ogrzewanie budynków bibliotek/
Dział 921 rozdział 92116 § 6050 - 40 000 zł
/budynek świetlicy wiejskiej w Jednaczewie/


§ 5

Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 6

Załącznik Nr 5 Wykaz dotacji na realizacje zadań przez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 6 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 8

Załącznik Nr 7 Plan przychodów i rozchodów do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik Nr 8 Prognoza kwoty długu do Uchwały Nr XXX/180/05 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 15 997 684 zł
Wydatki ogółem - 19 573 400 zł

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Andrzej Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 14:52
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 15:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 12753 razy