BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Łomża na 2003 r.

UCHWAŁA Nr III/16/02 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.D, E i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 roku. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676/ rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

ustala się:
1. dochody budżetu gminy w wysokości 10 361 250 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 10 124 750 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. nadwyżkę budżetu w kwocie 236 500 zł. przeznacza się na :
- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach - 120 000 zł.
- spłatę pożyczki na rozbudowę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Konarzycach - 30 500 zł.
- spłatę pożyczki na budowę składowiska odpadów komunalnych 58 000 zł
- spłatę pożyczki na sfinansowanie węzła cieplnego do sali sportowej w
Gimnazjum - 30 000 zł.
§ 2
Ustala się:
rezerwę ogólną w kwocie – 101 248 zł.

§ 3

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2003 roku w wysokości
1 494 630 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Ustala się dotację dla podmiotów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 119 000 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 15 000 zł., oraz wydatki Funduszu 56 000 zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6

Dochody w kwocie 60 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik
Nr 8.

§ 9

Upoważnia się wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu/ za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników/

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w roku budżetowym do kwoty – 70 000 zł.

§ 11

Upoważnia się wójta Gminy do :
1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 40 000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 14:56
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2003 13:45
Data edycji: piątek, 27 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Anna Lachowska
Zaakceptował(a): Zofia Brokowska
Artykuł był czytany: 4005 razy
Ilość edycji: 1