Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym, zwanych dalej "oświadczeniami majątkowymi" są zobowiązani:

- radni
- wójt
- sekretarz gminy
- skarbnik gminy
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
- osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

- radni - Przewodniczącemu Rady Gminy,
- wójt, przewodniczący Rady Gminy - Wojewodzie,
- sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Wójtowi.

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości: (art. 27d uosg).
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oświadczenia te są sukcesywnie zamieszczane na naszych stronach.
Oświadczenia majątkowe są również udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w pok. Nr 18A

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:

I. Administrator danych osobowych
Wójt Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a 10-400 Łomża.
II. Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a 10-400 Łomża, e-mail: iod@gminalomza.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania
1. Celem przetwarzania danych jest: spełnienie obowiązku wynikającego z art. 24h i 24i ustawy o samorządzie gminnym. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
2. Podstawą przetwarzania jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
oraz w szczególności:
b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
IV. Okres przechowywania danych 
Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
2. W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca Wójta i Przewodniczącego Rady

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,
adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody w zakresie dotyczącym oświadczeń majątkowych wynikających  z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art. 24h  i  24i ww. ustawy. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych.   
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, 
nie są uznawane za odbiorców!).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie równoznaczne z niedopełnieniem ustawowego obowiązku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wojewodę, w tym profilowaniu

Data powstania: piątek, 17 cze 2011 10:05
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2011 10:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 39721 razy