Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:

Gmina Łomża http://gminalomza.pl/bip/

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Niektóre elementy strony nie mają wdrożonej hierarchii nagłówków - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Niektóre elementy (w szczególności elementy graficzne) strony nie posiadają opisu - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Serwis zawiera dokumenty sporządzone przez podmioty trzecie. Urząd Gminy Łomża nie posiada bezpośredniego wpływu na treść oraz formę tych dokumentów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Gminy Łomża następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast
  • możliwość powiększenia liter na stronie
  • wyszukiwarka
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • wyróżniony kontrast odnośników
  • możliwość nawigowania za pomocą klawiatury (klawisze TAB oraz ENTER)
  • serwis zawiera informację o zakresie działania urzędu w formie odczytywalnej maszynowo

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Drozdowski, adres e-mail: pdrozdowski@gminalomza.pl, telefon: (086) 4737345.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności, jak również kontaktować się z Panią Emilią Borawską, adres e-mail: eborawska@gminalomza.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Łomża - ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 – 400 Łomża:

Budynek Urzędu Gminy Łomża składa się z jednej kondygnacji podziemnej udostępnionej wyłącznie pracownikom oraz trzech kondygnacji nadziemnych, z których parter zajmują pomieszczenia Urzędu, a na drugim piętrze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża. Kondygnacje pierwsza i trzecia nie są w chwili obecnej wykorzystywane na potrzeby Urzędu Gminy Łomża.

Do budynku można dostać się platformą przy schodową, bezpośrednio na poziom Urzędu Gminy Łomża (parter). Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na parterze. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na drodze wewnętrznej wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się toalety wymagające dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niedowidzących i słabowidzących. Budynek jest wyposażony w 3 pętle indukcyjne. Ściany budynku są skontrastowane w stosunku do posadzek.

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Łomża - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy Łomża znających język migowy na poziomie KSS1 lub tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Podlaskiego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w pliku do pobrania poniżej i przesłać go mailem na adres: sekretariat@gminalomza.pl.

Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: (086) 2165263.

Na stronie umieszczono nagranie wykonane w Polskim Języku Migowym (PJM), opisujące zakres działalności Urzędu Gminy Łomża.

Data sporządzenia: 2020-10-23

Data ostatniej zmiany: 2024-01-24

sporządzili:

Piotr Drozdowski

Emilia Borawska

Data powstania: piątek, 23 paź 2020 14:33
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2020 14:38
Data edycji: czwartek, 28 sty 2021 08:13
Opublikował(a): Piotr Drozdowski
Zaakceptował(a): Piotr Drozdowski
Artykuł był czytany: 2534 razy
Ilość edycji: 7