Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Opinia

Opinia radnych Gminy Łomża w sprawie zmian granic Miasta Łomża /na oryginale podpisy wszystkich radnych Gminy Łomża/

Stanowisko
Rady Gminy Łomża
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii odnośne powiększenia granic terytorialnych Miasta Łomża
Na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Gminy Łomża stanowiącego załącznik do uchwały Nr v/23/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomża /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 688/ wyraża się stanowisko w formie opinii:

§ 1. Rada Gminy Łomża wyraża negatywne stanowisko w formie opinii w sprawie powiększenia granic administracyjnych Miasta Łomża poprzez wyłączenie z obszaru Gminy Łomża i powiatu łomżyńskiego niżej wymienionych sołectw – Kupiski Stare, Janowo, Jarnuty, Łochtynowo, Konarzyce, Giełczyn, Zawady, Podgórze, Siemień-Rowy, Siemień Nadrzeczny, Zosin oraz obie Stare Łomże – przy szosie i nad rzeką i przyłączeniu ich do Miasta Łomża.

§ 2. Rada Gminy Łomża zobowiązuje Wójta Gminy Łomża do podjęcia wszelkich działań prawem przewidzianych mających na celu zachowanie dotychczasowego podziału administracyjnego.

§ 3. Negatywna opinię Rady Gminy Łomża potwierdza uzasadnienie załączone do niniejszego stanowiska.
RADNI RADY GMINY ŁOMŻA


UZASADNIENIE

Radni Rady Gminy Łomża wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec, w żaden sposób wcześniej nie konsultowanych z samorządem Gminy Łomża, działań Prezydenta Miasta Łomża nakierowanych na włączenie prawie 2/3 terytorium Naszej Gminy w granice administracyjne Miasta Łomża.
Prezydent Miasta Łomża przed przystąpieniem do działań formalnych związanych z procedurą zmiany granic administracyjnych miasta zaniedbał jakichkolwiek form wcześniejszych konsultacji swojego zamiaru z organami stanowiącymi Gminy Łomża.
Ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza zmiany granic właściwych jednostek samorządu terytorialnego, kładzie jednak nacisk na obowiązek zapewnienia gminie, terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniającego zdolność wykonywania zadań publicznych.
Zakres konsultacji społecznych określony w projekcie Prezydenta Miasta wskazuje, że inicjator projektu uchwały wziął pod uwagę tylko i wyłącznie domniemany interes Miasta Łomża, pomijając fakt, że terytorium Gminy Łomża zostaje w praktyce rozdzielone na dwie części. Argumenty przedstawione w uzasadnieniu projektu uchwały Radni Gminy Łomża uważają w głównej mierze za propagandowe.
Rada Gminy Łomża nie stoi i nigdy nie stała na drodze do rozwoju gospodarczego Miasta Łomża. Podstawowy argument inicjatora projektu uchwały o pozyskanie przez miasto terenów inwestycyjnych musi budzić kontrowersje z uwagi na brak takich terenów w zasobie gminnym Gminy Łomża. Pozyskanie takich terenów od osób prywatnych obciążone jest natomiast długotrwałą procedurą i uzależnione jest przede wszystkim od zgody samych właścicieli gruntów.
Ustawowo przewidzianą drogą do współpracy pomiędzy sąsiednimi gminami są porozumienia międzygminne. Radni Rady Gminy Łomża zwracają uwagę, że jedyne dotychczas uzgodnienie z Prezydentem Miasta Łomża dotyczy współpracy w zakresie uruchomienia szerokopasmowego internetu, brak jest natomiast inicjatyw w zakresie innych pól współpracy, szczególnie w obszarze gospodarczym. Radni Gminy Łomża deklarują natomiast wolę współpracy w przypadku pojawienia się merytorycznie uzasadnionych inicjatyw.
Kontrowersje musi także budzić brak jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego projektu uchwały. Rodzi to podstawowe pytanie, czy i kiedy Radni Rady Miasta Łomża podejmujący w głosowaniu decyzję, a także mieszkańcy biorący udział w konsultacjach posiadają wiedzę związaną z kosztami poniesionymi, w związku z planowanymi zmianami terytorialnymi.
Radni Rady Gminy Łomża zwracają się w związku z powyższym do Radnych Rady Miasta Łomża, o zdjęcie z porządku obrad odnośnego punktu, celem podjęcia konsultacji pomiędzy organami stanowiącymi Miasta i Gminy Łomża.Do wiadomości:
- Wojewoda Podlaski,
- Marszałek i Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- Prezydent Miasta Łomża,
- Radni Rady Miejskiej Łomży za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta.

Data powstania: wtorek, 29 sty 2008 11:50
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2008 11:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sty 2016 14:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 16758 razy