Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Łomża, 24 czerwca 2021 r.

WGP.6733.9.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2021 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budową sieci wodociągowej PE ø90mm wraz z hydrantem nadziemnym DN80, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części dz. nr 50 i 48/22, obręb Stare Kupiski, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Ponadto informuję, iż osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są
o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Stare Kupiski, gm. Łomża,

 

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 24 cze 2021 12:33
Data opublikowania: czwartek, 24 cze 2021 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lip 2021 09:22
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 81 razy